11 decembrie 2011

Ghetourile României şi presa straina (video)

Create your own banner at mybannermaker.com!


Ghetoul Horea din Baia Mare în presa italiană
sursa:

La pas prin ghetourile Ferentariului din Bucureşti

Slum-ul (ghetou din punct de vedere jurnalistic) de la Pata Rât, Cluj Napoca

Segregarea urbană în Municipiul Bucureşti

Create your own banner at mybannermaker.com!

Sintetizând cât mai mult cu putinţă elementele analizate în cadrul cercetării doctorale, se poate afirma că lucrarea de doctorat, aduce, atât în atenţia specialiştilor, cât şi a nespecialiştilor, problema segregării urbane. Prin urmare, dacă ar fi să ne raportăm la viaţa urbană, subiectul acestei analize are în vedere doar o mică parte a vieţii urbane, care reprezintă doar o rotiţă a complexului mecanism socio-urban.

Acestea fiind spuse, credem că demersul lucrării, structurată în două părţi şi şapte capitole este unul logic şi are ca punct de plecare Cadrul teoretico-metodologic al segregării urbane. În această primă parte a lucrării au fost analizate câteva concepte spaţiale de mare preţ pentru înţelegerea şi desluşirea temei, au fost tipologizate formele de manifestare a segregării în mediul urban, apoi au fost prezentate cauzele şi efectele acestui proces, pentru ca în finalul primei părţi să fie evidenţiate dimensiunile segregării şi modalităţile de cuantificare ale acesteia. Mai departe, în cea de-a doua parte a analizei, intitulată sugestiv Segregarea urbană în Municipiul Bucureşti şi în spaţiile limitrofe ale acestuia, ne-am oprit asupra câtorva repere istorice şi toponimice care reflectă evoluţia segregaţionistă a oraşului, după care atenţia s-a concentrat pe problematica spaţială postdecembristă a capitalei cu implicaţii directe asupra segregării. În finalul celei de-a doua secţiuni a lucrării, tematica abordată s-a focusat pe argumentarea modului în care populaţia oraşului percepe acest proces şi pe dinamica rezidenţială viitoare în vederea desluşirii tendinţelor mobilităţii.

Primul capitol al lucrării, denumit Consideraţii teoretice asupra conceptelor spaţiale şi cel al segregării, abordează doar acele elemente spaţiale care generează sau mijlocesc apariţia segregării urbane. Astfel, s-au avut în vedere conceptele utilizate în geografia urbană şi în cea socială (spaţiu urban, suburbanizare, gentrificare, cartier, ghetou ş.a.), după care segregarea a fost prezentată în conformitate cu modul de abordare propriu diferitelor ştiinţe cointeresate de subiect (geografie, sociologie, economie, istorie etc.). Iar în finalul capitolului, am încercat să definim segregarea (filtrând-o prin mai multe domenii, de data aceasta mai mult de natură tehnică, pentru a evidenţia uluitoarele contraste care apar în domeniul social şi urban) şi să-i aducem aproape varietatea terminologică ce-i este specifică. De pildă, s-a urmărit modul în care definesc specialiştii din domeniul construcţiilor sau din metalurgie segregarea, în comparaţie cu cei din ştiinţele sociale. S-a constata că există o mare diferenţă între cele două de natură problematică pentru societate şi pentru cei care se ocupă cu studiul ei (inclusiv geografi). Iar cât priveşte terminologia, în capitolul 1 este cuprinsă aproape toată paleta terminologică dată de nuanţele segregării imprimate în spaţiul urban.

Cel de-al doilea capitol se îngrijeşte de Tipologia segregării în mediul urban, care nu este altceva decât simpla dezvoltare conceptuală a macro-terminologiei utilizate pentru descrierea şi analizarea spaţiilor segregate. Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă macro-terminologia segregării, în capitolul 2 sunt explicate modurile în care se împart diferitele forme de manifestare a segregării. În primul rând este vorba de două mari forme de manifestare (segregare socială şi segregare geografică/fizică) ce la rândul lor se subdivid în mai multe categorii. Dar înainte de a expune categoriile şi cărei forme de manifestare se subscriu, ar trebui nuanţat faptul că segregarea socială pune accent pe populaţie şi pe formele sociale ale acesteia, în timp ce segregarea geografică influenţează spaţiul şi morfologia urbană, prin inducerea unui peisaj aparte cu trăsături proprii şi identitate proprie. Nu trebuie pus semnul de egalitate între segregare socială şi marginalizare socială, întrucât cea din urmă presupune numai lipsuri materiale, iar cea dintâi se compune din formele sociale cu expresie spaţială a etniei, rasei, inegalităţii veniturilor, educaţiei şi religiei. Sunt discutate astfel în cadrul primei părţi a capitolului mecanismele segregării rasiale, segregării etnice, segregării socio-economice, ale celei confesionale sau religioase, şi nu în ultimul rând, ale celei educaţionale.

Existenţa legăturilor strânse dintre cele două forme de manifestare a segregării, căci ele se intercondiţionează, atât la nivel social, cât şi în plan geografic, naşte categorii spaţiale de manifestare dintre cele mai diverse. Astfel, capitolul 2 se încheie cu analiza slum-urilor şi a arhitecturii arealelor urbane ocupate de populaţia ce dispune de venituri mari şi foarte mari sau, după cum i-am denumit uneori în cadrul analizei, a privilegiaţilor urbani.

Capitolul trei Cauzele şi efectele segregării urbane debutează cu cea mai importantă cauză a segregării urbane: inegalitatea veniturilor şi statutul socio-economic. Alături de această cauză majoră, literatura socio-geografică de specialitate – atât naţională, cât şi internaţională – aduce în discuţie mult mai multe cauze pe care, desigur, nu le puteam scăpa din vedere. Sărăcia populaţiei însoţită de aproape toate formele ei de manifestare (relativă, absolută, severă, extremă, reziduală, de lungă durată etc.) se găseşte în rândul preocupărilor analizate în cadul acestei secţiuni. Mai mult, discriminarea – pe piaţa imobiliară, în educaţie ş.a. – şi preferinţele personale reprezintă alţi doi factori generatori ai disfuncţionalităţilor urbane în apariţia segregării, motiv pentru care nu puteau fi omişi. La fel de numeroase, dacă nu chiar mai numeroase, sunt efectele segregării urbane. Drept urmare, în paginile dedicate capitolului 3 sunt expuse efectele care influenţează calitatea locuirii şi pe cea a cartierelor, oportunităţile sociale de orice fel, clasele sociale şi comportamentul electoral. Simultan au fost atinse acele efecte care îmbracă forme extreme, precum: comportamentul delicvent, ghetoizarea culturii urbane, poluarea mediului şi şubrezirea sănătăţii locuitorilor din spaţiile segregate sărace.

Trecând la ultimul capitol al primei părţi, capitolul patru (Dimensiuni şi modalităţi de cuantificare a segregării), vom putea constata că segregarea îmbracă mai multe dimensiuni urbane şi, totodată, poate fi cuantificată. Importanţa acestui capitol constă în disecarea celor cinci dimensiuni urbane ale segregării: uniformizare, expunere, concentrare, centralitate şi grupare, fiecare având propriul mod de analiză şi ajutând în manieră practică la diminuarea segregării.

Ultimele trei capitole sunt afectate studiului de caz reprezentat de Municipiul Bucureşti şi de spaţiile limitrofe ale acestuia care stau în legătură cauzală cu el prin funcţiuni şi mod de manifestare. După cum urmează, prima secţiune a studiului de caz şi cel de-al cincelea capitol al lucrării, abordează cu precădere elementul istoric şi se intitulează Repere istorice şi toponimice ale segregării, evident, în Municipiul Bucureşti. În linii mari, analiza secţiunii porneşte de la premisa că Bucureştiul a avut de-a lungul istoriei o evoluţie zbuciumată şi pregnant segregaţionistă. Numai dacă ne gândim la modul cum au fost primiţi armenii în oraş, la spaţiul în care s-au aşezat şi la amprenta toponimică pe care au lăst-o, ne putem face o idee despre ce a însemnat separarea comunităţilor în vatra oraşului. Prin urmare, analiza porneşte succesiv şi logic de la prezentarea sitului sau locului din care s-a dezvoltat oraşul, avansează către expunerea comunităţilor care au influenţat în timp istoric spaţiul urban, adică a alogenilor, merge mai departe în direcţia analizei formelor spaţiale generate, şi anume a mahalalelor, şi se încheie cu prezentarea toponimelor stradale, ca urmare a expresiei în timp a comunităţilor etnice conlocuitoare.

Penultimul capitol, Bucureştiul după 1989: evidenţe empirice şi apariţia unor noi forme spaţiale de segregare, se apropie de prezent. Aici au fost culese mai multe informaţii care au ajutat la fomularea şi identificarea anumitor spaţii afectate de diferite forme de segregare, transpuse pe o hartă la sfârşitul capitolului. Pe lângă acest fapt, cuprinsul capitolului 6 include: problematica tipurilor de locuinţe, distribuţia spaţială a populaţiei în funcţie de mai mulţi indicatori (educaţie, şomaj, asistenţă socială etc.), dinamica gentrificării şi amprenta autosegregării, evoluţia socio-urbană din spaţiile periferice unde grupurile potente financiar au încercat să se concentreze pentru a fugi de agitaţia urbană şi câteva evidenţe empirice asupra unor ghetouri şi slum-uri bucureştene. Tot ca urmare a cercetărilor empirice au fost expuse premisele şi perspectivele apariţiei unui cartier china town, ţinând cont de faptul că în momentul de faţă a treia comunitate etnică din Bucureşti, în funcţie de numărul membrilor, este cea chineză.

Cercetarea segregării urbane din Municipiul Bucureşti se încheie cu capitolul şapte în care au fost abordate Percepţia segregării urbane şi preferinţele rezidenţiale ale locuitorilor. Având în vedere metodologia abordării teoretice, în ultimul capitol s-a încercat aflarea răspunsurilor la anumite întrebări prin prisma percepţiei. Astfel, rezultatele aplicării unui chestionar şi a unei anchete sociale au fost interpretate şi au constituit baza cercetării din ultima secţiune. Printre secţiunile acestui subcapitol se regăsesc anumite aprecieri asupra segregării urbane din perspectava celor intervievaţi şi unele tendinţe posibile de evoluţie socio-spaţială.


Cercetare doctorală: Segregarea Urbană. Studiu de caz: Municipiul Bucureşti,

Autor: Viorel Mionel

25 septembrie 2011

Mâncarea ca expresie spaţială a etnicităţii şi hibridizării culturale

Create your own banner at mybannermaker.com!

Mâncarea este, cum bine ştim cu toţii, un element specific culturii unui anumit grup etnic. Alături de muzică, mâncarea reprezintă punctul central al identităţii etnice. Există astfel o serie de legături între hrană sau mâncare şi muzică la nivel de indicatori ai valorilor culturale. Mai bine spus, mâncarea şi muzica ne duc cu gândul, atunci când le consumăm, la un anumit grup etnic şi la zona geografică din care acesta face parte. Migraţiile internaţionale au mobilizat însemnate mase de oameni din diferite colţuri ale lumii, care s-au deplasat către alte spaţii geografice decât cele de provenienţă, în diferite scopuri. Cel mai adesea în căutarea unui trai mai bun. Astfel, inserţia noilor veniţi, cu precădere atunci când erau în număr însemnat, a reprezentat şi aport cultural. Cu precădere aport religios, culinar şi muzical. Vizibil în peisajul urban este aportul religios (aproape inexistent în cazul Bucureştiului) şi cel culinar (ceva mai prezent).

În astfel de circumstanţe, cele două elemente specifice culturii (mâncarea şi muzica) au făcut obiectul unor procese complexe de hibridizare de-a lungul anilor, în ciuda încercărilor susţinute de a păstra autenticitatea şi puritatea lor originală. Cazul mâncării fiind cu atât mai intens şi mai hibridizat. Poate cel mai relevant caz este cel al mâncării asiatice sau al bucătăriilor etnice promovate de grupurile provenite din spaţiul geografic asiatic. Mâncarea provenită din Asia a suferit ceva modificări pentru a fi accesibilă publicului larg chiar dacă ea a apărut, să spunem, ca o necesitate a consumului celor care au „migrat-o” într-o altă zonă geografică. Astfel, şi în Bucureşti mâncarea chineză în special, dar şi cele arăbească, indoneziană şi iraniană în particular, au suferit unele modificări pentru a fi comercializate mai uşor în primul rând, iar în al doilea rând, pentru a putea fi mâncate de orice doritor. Ştim bine că mâncărurile provenite din Orient (fie el apropiat sau îndepărtat) sunt în general foarte picante, iar de aici adaptarea apărută prin diminuarea sau chiar eliminarea picantului din mâncare. Iar acest mic shift nu este decât una dintre componentele adaptării şi hibridizării culinare.

Numărul mare al restaurantelor de un anumit specific etnic stă (cel mai adesea) în legătură directă cu numărul celor care consumă preparatele oferite de acestea. Prin urmare, un număr mare de etnici chinezi – cum este cazul din ce în ce mai des în Bucureşti – solicită un număr sporit de restaurante cu specific chinezesc. Etnici chinezi au abilitatea de a-şi păstra specificul cultural oriunde în lume. De aici, probabil, şi multitudinea de elemente culturale apărute într-un spaţiu odată cu inserţia lor. Iar numărul restaurantelor chinezeşti este un astfel de element cultural destul de vizibil.

Un alt aspect, care se observă foarte pregnant în spaţiul bucureştean este cel al aşa-numitei „afilieri culturale” dată de afinităţile populaţiei autohtone pentru un spaţiu cultural şi pentru gastronomia acestuia. Cum populaţia României este de sorginte latină, se poate specula că numărul mare de restaurante italieneşti şi franţuzeşti, ori cele care provin din state de sorginte latină, sunt cele mai numeroase tocmai datorită acestei afinităţi. Altfel nu se explică numărul foarte mare de restaurante cu specific etnic latin. Numărul italienilor şi francezilor, pentru a-i lua în calcul doar pe aceştia, este nesperat de mic în Bucureşti pentru a putea genera un asfel de aflux de restaurante cu specific culinar latin. Sau poate că bucureştenii sunt iubitori de bruschetta, de pasta, de pizza sau de fuagra şi caviar? Retorica aceasta ar putea fi interesantă dacă nu am arunca o privire şi la modul în care s-au hibridizat o parte din preparatele bucătăriilor amintite. Pizza preparată pe meleaguri bucureştene reprezintă, cel mai adesea, o adaptare pentru gusturile românilor, întrucât preparatul original are în compoziţie doar câteva ingrediente, în timp ce apetitul românesc a făcut ca pizza preparată „acasă” să fie ceva mai bogată, contrar reţetei originale.

Lăsând retorica la o parte, trebuie să spunem că cele două bucătării: franţuzească şi italiană sunt printre cele mai apreciate din lume. Măiestria bucătarilor francezi şi rapiditatea de preparare precum şi numărul mare de reţete italiene, au făcut ca restaurantele şi, implicit, bucătăriile cu specific etnic ce provin din spaţiul geografic al celor două ţări, să aibă o dinamică din ce în ce mai accentuată. Probabil aceasta ar putea fi o a doua explicaţie.

La o enumerare simplă, pentru Bucureşti – conform restaurante.bucharest-guide.ro – situaţia se prezintă în linii mari după cum urmează mai jos:

- aprox. 120 restaurante cu specific italian;

- aprox. 30 restaurante cu specific franţuzesc;

- 3 restaurante cu specific spaniol;

- 3 restaurante cu specific nemţesc;

- 6 restaurante cu specific mexican;

- un restaurant cu specific brazilian (????);

- un restaurant cu specific argentinian;

- 6 restaurante cu specific arăbesc;

- 3 restaurante cu specific persan/iranian;

- cca. 10 restaurante cu specific grecesc;

- în jur de 30 de restaurante cu specific chinezesc;

- aprox. 13 restaurante cu specific libanez;

- cca. 6 restaurante cu specific indian;

- în jur de 5 restaurante americane şi altele.

Numărul acestor restaurante este mai mult orientativ întrucât ghidul citat nu poate cuprinde în totalitate restaurantele cu un anumit specific etnic din bucureşti. Meritul ecestui ghid este acela de a ne oferi o imagine cât de cât reală a modului în care s-a diversificat piaţa restaurantelor din bucureşti şi dinamica unora dintre acestea (vezi cazul celor cu specific chinezesc).

Harta câtorva dintre restaurantele cu specific etnic din Bucureşti (au fost omise intenţionat restaurantele cu specific italian întrucât sunt foarte numeroase şi sunt distribuite aproape pe întreaga suprafaţă a oraşului; de asemenea, intenţionat nu au fost reprezentate alte restaurante, care, în opinia unora ar fi fost importante )


Este de netăgăduit faptul cele mai multe dintre restaurante sunt localizate în centrul capitalei şi mai puţin în alte areale. Unele zone fiind de-a dreptul vitregite în totalitate (sudul Bucureştiului), în timp ce altele reliefează fie ocuparea acestora de către unele grupuri etnice, fie prezenţa lor în vecinătate (vezi restaurantele chinezeşti amplasate cu precădere în jumătatea estică a capitalei). Altele, cum sunt cele cu specific italian şi fanţuzesc, sunt locate cu precădere în centru ca urmare a potenţialului mare pe care îl are acesta şi nicidecum ca urmare a concentrării etnice.

În concluzie, Bucureştiul, conform acestui indicator, ne apare acum ca un oraş cosmopolit din punct de vedere culinar, şi nu numai. Lăsând deoparte restaurantele cu specific european, ceea ce se remarcă din punct de vedere al numărului, este că etnicii chinezi (sporind ca număr) au făcut ca valoarea restaurantelor chinezeşti să crească. Şi nu numai să crească, ci să se şi poziţioneze oarecum în proximitatea spaţiilor Colentina, Obor şi Pantelimon pe care au început să le acapareze. Proiectul China Town din estul capitalei va dinamiza şi mai mult segmentul culinar de piaţă al restaurantelor cu specific chinezesc. Iar în ceea ce priveşte hibridizarea culinară, aceasta este adesea inevitabilă.

Într-o lume din ce în ce mai cosmopolită, probabil aceste dimensiuni ale vieţii urbane nu vor mai fi atât de surprinzătoare şi interesante pentru societate. Ele vor deveni un banal cotidian... un lucru pe care nu-l mai iei în seamă din cauza normalităţii care se va impune. A standardizării acestui mod de evoluţie.

Până atunci însă, blogul segregare urbană vă doreşte poftă bună!

24 septembrie 2011

Ruptura dintre generaţii în spaţiul urban bucureştean

Create your own banner at mybannermaker.com!

Am pornit în interpretarea mea cu privire la aşa-numita ruptură dintre generaţii din spaţiul urban bucureştean de la o idee interesantă, ivită parcă de nicăieri. Cotrobăiam pe NET ca de obicei pentru a-mi clarifica şi solidifica opinia despre subiectul avut în discuţie, la care mă gândeam de mai mult timp. Prin urmare, sub titulatura Conflictul dintre generaţii, pe un site oarecare (nu cred că are importanţă prea mare) găsesc următoarea formulare: războiul celor câţiva ani de adolescenţă, din cenuşa căruia se ridică de fiecare dată înfloritoare generaţia următoare, este acum un război al lumilor: lumea comunistă, care i-a crescut şi i-a învăţat „de bine“ pe părinţi, şi lumea capitalistă, care i-a crescut şi i-a învăţat „cu binele“ pe copii. Opinie destul de interesantă... şi vom vedea de ce.

Deşi nu sunt obişnuit să privesc relaţiile sociale directe, de interacţiune dintre indivizi, prin prisma segregării, uneori viaţa cotidiană a urbei de pe Dâmboviţa (...şi nu numai) îmi oferă idei, mă face să gândesc interacţiunea socială într-un cu totul alt registru. Am tot abordat – din punct de vedere pragmatic, ştiinţific – problema segregării urbane, însă niciodată nu m-am dus cu gândul la o posibilă segregare a indivizilor bazată pe interacţiune directă. Pe modul cum anumite categorii sociale de vârstă se aliază inopinat pentru a-şi întări convingerea de „breaslă”. Şi asta se vede cel mai bine în mijloacele de transpot în comun unde „nu există discriminare”, unde interacţionează şi coexistă pentru foarte scurt timp (câteva minute sau zeci de minute) deopotrivă copii, adolescenţi, adulţi şi bătrâni.

Oricum s-ar fi manifestat în trecut veşnicul conflict dintre generaţii, cu siguranţă nu a avut vreodată valenţele timpurilor noastre. Acest conflict, care se transformă în multe situaţii în ruptură între generaţii, e una din problemele acute şi actuale ale societăţii noastre, aflată într-o necontenită şi haotică reformă. Că există diferenţe crase de toate felurile între diferitele generaţii, nici nu mai încape îndoială, dar că există (uneori) ură... asta este prea de tot! Diferenţele se observă pe mai multe planuri care ulterior se constituie în falii şi obstacole de comunicare între generaţii. Vârstnicii au luat pulsul a două sisteme sociale şi a corespondentelor urbane ale acestora, însă tinerii/adolescenţii reprezintă, să spunem aşa, „germenii” viitoarei structuri urbane democratice... şi aş mai spune libere.

Dar unde apare ura? Că există diferenţe, observăm cu toţii, nu? Cred că aceste dileme încolţesc imediat în mintea tuturor. Există diferenţe de comportament, diferenţe de atitudine vis-a-vis de un fapt, un obiect, o situaţie etc., diferenţe de manifestare în societate, de percepţie, de educaţie uneori, şi foarte adesea de spirit civic. Pentru a intra în subiect, aşa abrupt, mă gândesc la un exemplu (şi nu este absolut deloc, subliniez, deloc singular) care mi-a fost servit, pentru a nu ştiu câta oară, de curând.

Mijlocul de transport în comun, spuneam anterior, adună împreună diferite categorii de vârstă... cu concepţii, percepţii şi atitudini diferite. Într-un astfel de „cadru mobil” are loc evenimentul care m-a convins să aştern aici mai vechile-noi idei. Autobuzul semiîncărcat cu „pasageri” proveniţi din spaţii urbane de aiurea şi care mergeau aiurea, undeva pe la orele cincisprezece, îi face loc pentru a o găzdui pentru scurt timp, unei doamne intrată bine în categoria a treia de vârstă. Totul bun şi liniştit până la apariţia noii pasagere. Numai ce urcă în autobuz că se şi porneşte „războiul” dintre generaţii. Ochiul - deşi oarecum obosit de vreme al doamnei – mai are încă suficientă energie pentru a-i observa pe cei doi tineri ce stăteau liniştiţi de vorbă pe un scaun, asemnenea unor guguştiuci pe o creangă. De la distanţă (pentru a atrage atenţia „publicului” asupra numărului mare de primăveri duse în spate şi pentru a-i alunga/speria pe cei doi tineri) doamna lansează atacul. Deşi mai erau aproape 3 metrii până la tineri şi încă ceva persoane interpuse între „combatanţi”, doamna nu se sfieşte să le atragă atenţia celor doi pentru lipsa lor de bun simţ şi spirit civic (...putem să-i spunem chiar politeţe pentru cei în vârstă). Cei doi, liniştiţi în discuţia lor, pe semne că nici nu observaseră că cineva a mai urcat în autobuz, darămite că cel urcat este în vârstă. Speriaţi (sau poate mai mult ruşinaţi), cei doi se ridică de pe scaun pentru a lăsa locul doamnei, care a tot continuat să-i insulte. De aici şi apariţia adevăratului conflict şi evidenta ruptură dintre cele două categorii de vărstă.

Deodată s-a pornit o gâlceavă generală, cum se întâmplă adesea în mijloacele de transport din Bucureşti atunci când cauza tensiunii o reprezintă şicana dintre un tânăr şi un vârstnic, sau invers. Mai multe persoane vârstnice s-au coalizat pentru a-i ocărî pe cei doi „mucoşi”, în timp ce persoanele ceva mai tinere ripostau vehement. Abia cu greu s-a detensionat situaţia, şi asta pentru că cei mai mulţi (de data aceasta) au ţinut parte tinerilor, care, fără voia lor, au fost implicaţi în incident. Văzând că sunt apăraţi, evident, tinerii au protestat şi ei în spiritul lor ironic încercând să întreţină atmosferă întrucât îi amuza situaţia şi contextul ivit. Deşi la început jenaţi, ulterior cei doi profitau de pe urma statutului de „victimă”. În fine, n-am să mai dezvolt acţiunea şi replicile acestui „film prost”, chiar dacă ele ar face deliciul unora, şi am să mă rezum la a spune doar că s-ar fi impus aici măcar un dram de neatenţie civică.

Poate că a fost spumoasă povestea de mai sus, însă ea denotă totodată o doză mare de neînţelegere a celorlalţi; un sâmbure al divergenţelor dintre cele două extreme ale vârstei sociale. De unde plăcerea aceasta neînţeleasă de a-i face să se simtă prost pe ceilalţi, fie ei şi tineri? De ce trebuie să existe astfel de reacţii care nu se impun într-un mediu civilizat? Cine pe cine nu înţelege şi mai ales, de ce apar aceste neînţelegeri între categoriile de vârstă? În fond, de unde această ură? Iar tinerii, de ce întreţin situaţiile, oare nu vor să accepte că odată şi odată vor fi şi ei în situaţia celor vârstnici? Este greu de răspuns la aceste dileme în condiţiile în care de foarte mult timp sociologi, psihologi, psihosociologi şi chiar psihiatrii încearcă să găsească un răspuns căt de cât plauzibil.

Ruptura există şi probabil va exista şi în continuare.

Dar poate fi ea „îndulcită”?

Să sperăm că vor apărea şi semnale pozitive. Acum însă, falia intergeneraţională pare a fi foarte abruptă. Poate şi din cauza schimbării de paradigmă socială impusă de tranziţia postdecembristă. Iată de ce am crezut oportună ideea de început, care făcea referire, atât la perioada ante-revoluţie, cât şi la cea post-revoluţie. Perioada socialistă învăţa „de bine” pe bătrânii noştrii şi-i călea într-o altă realitate socială, referindu-ne desigur la cea comunistă. Iar azi, când trăim într-o altă etapă socială, cu totul schimbată, avem parte de „un tineret al capitalismului”, care este învăţat „cu binele”. Deşi n-aş spune că cele două ipoteze se aplică în totalitate, mă raliez cel puţin ideii că acel bine presupune, înainte de toate, libertatea aproape de orice fel. Libertate care uneori este înţelasă distorsionat şi care înainte de Revoluţie a lipsit destul de mult.

Ei bine, segregarea pe care o invocam mai sus îmbracă mai degrabă hainele unei congregări, a unei alieri pe nivel de idei ale vârstei. O segregare de concepţii şi atitudini. Este şi normal, spiritul de apartenenţă la o anumită categorie de vârstă există indiferent de voinţa noastră. El este undeva în subconştient şi iese la iveală aproape instinctual. Noţiunea de segregare este utilizată la figurat şi presupune, aşa cum aminteam anterior, o aliere pentru susţinerea unor convingeri şi, de ce nu, a unor semeni de „etate”.

15 septembrie 2011

Afişele stradale între promovare şi agresiune urbană

Create your own banner at mybannermaker.com!

Peisajul urban, de multe ori detestabil, creează repulsie locuitorilor, însă, de mulţi ani, reclamele stradale joacă un rol important. Atunci când sunt reuşite, peisajul urban devine mai vioi şi trezeşte trecătorii din lâncezeala dată de drumurile parcă din ce în ce mai lungi şi mai aglomerate. În acest sens, o importantă publicaţie occidentală a întocmit un top al celor mai bune reclame ale ultimilor ani, realizând un colaj al afişelor care se joacă cu percepţiile trecătorilor, direcţionându-le paşii, inevitabil, către magazine.

Este bine cunoscut faptul că lumea publicităţii – inclusiv a celei stradale – se înscrie printre cele mai dinamice şi active dimensiuni economice ale marketingului. Spaţiul public este invadat de reclame şi modalităţi de tot felul de promovare urbană a diferitelor produse şi evenimente. De la reclame de câteva zeci de metrii pătraţi, la mini afişe ce nu ocupă mai mult de 10 cm2, peisajul urban este invadat de acţiunile concrete ale marketingului dezvoltat obsesiv în oraşe. În goana nebună după profit, companiile de publicitate (în rezonanţă cu autorităţile urbane) nu ţin seamă de aspectul vizual pe care îl induc aceste afişe. Nu că ar avea vreo cunoştinţă despre ce înseamnă urbanism şi cultură arhitecturală a spaţiului urban. Pentru ei tot ceea ce contează este profitul şi mulţumirea clientului, în speţă a companiei producătoare care doreşte promovarea produsului sau evenimentului propriu.

Clădire din vecinătatea gării Basarab acoperită aproape în totalitate de un banner uriaş

Cum oraşele înglobează mase mari de oameni, atunci şi companiile publicitare se concentrează (după cum încercam să evidenţiez mai sus) pe promovarea produselor în spaţiile intens circulate – cu o cât mai mare vizibilitate –, pentru a avea un impact puternic asupra trecătorilor, posibili consumatori. Operarea necontrolată a afişelor stradale în mediul urban sau afişarea lor ilegală devine, nu un motiv de trezire din lâncezeală ci, dimpotrivă, oboseşte şi deranjează şi mai tare locuitorii.

O mulţime de afişe, lipite unele peste altele, pe un stâlp de iluminat de pe Bld. Mihail Kogălniceanu

Parterul stradal al imobilelor de pe Bld. Mihail Kogălniceanu invadat de afişe

Revenind la topul celor mai bune reclame şi afişe stradale din ultimii ani realizat de Daily Mail, se constată cum tocmai anumite disfuncţionalităţi urbane care dăunează oraşului şi locuitorilor în general, au constituit suportul promovării, acoperind totodată problemele urbane. În New York, canalizările au fost transformate în ceşti de cafea care emanau aburi cu miros apetisant pentru a trezi la viaţă şi pentru a da energie locuitorilor, astfel atrăgându-se atenţia asupra produsului şi stimulându-se subliminalul trecătorilor. Similar, o companie de produse pentru îngrijirea părului s-a folosit de multitudinea de fire încâlcite de pe stâlpii din Bankok, pentru a atrage atenţia asupra produselor companiei, prin plasarea unui pieptene uriaş care sugera dezcâlcirea unei frizuri. Ideea s-ar putea foarte uşor pune în practrică şi în Bucureşti. La fel de interesant este şi cazul promovării autoturismului Mini Cooper din oraşul elveţian Zurich. O imagine a Mini Cooper-ului decupată în formă de maşină cu uşa deschisă şi plasată la una dintre intrările metroului urban, sugerează ideea că, deşi este mic, autoturismul este foarte încăpător. La întrebarea: câţi încap într-un Cooper (?), imaginile dintr-o zi obişnuită arată că, în această maşinuţă încap sute. Şi mai există încă multe astfel de idei „năstruşnice” de marketing care nu deranjeză ci, dimpotrivă, atrag atenţia.

De afişe nu au scăpat nici tonetele de difuzare a presei din faţa Teatrului Naţional

Coloanele de la baza unei clădiri istorice de pe Calea Victoriei au căzut pradă şi ele afişelor

Dar, cum spaţiul urban mioritic compune de fiecare dată un caz aparte, aici găsim de asemenea idei năstruşnice, însă sub o altă formă. Oraşele româneşti sunt invadate de afişe şi bannere care acoperă aproape orice: de la clădiri cu importanţă istorică şi până la stâlpii de iluminat. Desigur că astfel de practici se întâlnesc şi în alte oraşe ale lumii, însă ele nu sugerează nimănui ideea de oraş occidental. Abundenţa şi rapiditatea cu care sunt lipite în mod special afişele colante îngrozesc pe orcine, întrucât nu sunt amplasate numai în spaţiile special amenajate în acest sens, ci mai peste tot. Mai rău este că ele sunt plasate pe zidurile clădirilor (indiferent de tipul acestora), murdărind, urâţind şi, totodată, degradând imobilele în cauză. Prin analogie cu graffiti-ul despre care am discutat într-un alt articol, se poate spune că şi această practică urbană, în unele cazuri, vandalizează şi agresează anumite componente urbane. Ce diferenţă este între cele două practici, atâta vreme căt ambele sunt ilegale?

Afişele şi-au făcut loc peste tot (intersecţia dintre Calea Victoriei şi Bld. Regina Elisabeta)

Toate oraşele au spaţii pentru publicitate şi pentru popularizarea anumitor evenimente. Trist este că în unele cazuri, zonele special amenajate sunt insuficiente. Dar acest fapt nu scuză cu nimic postarea necontrolată pe zidurile clădirilor. Cei care întreprind asfel de acţiuni trebuie să plătească şi odată cu ei şi administraţia care nu ia măsuri.

Forfota şi agitaţia mulţimilor din Centrul Istoric (Str. Lipscani) au cuprins şi afişele stradale care s-au cocoţat pe faţada unei foste librării

Paradoxal sau nu, cele mai multe afişe colante care agresează oraşele sunt cele care promovează evenimente culturale. Cele care anunţă un concert, un spectacol de teatru, unul de balet sau mai ştiu eu ce alt context cultural de acest gen. Oare cum se împacă promovarea culturală cu urâţirea clădirilor? Clădirile, după cum ştim, reprezintă parte a culturii, a celei urbane şi, mai mult decât atât, a celei arhitecturale (şi nu iau în calcul aici calitatea arhitecturală ci, mai degrabă, simpla ei prezenţă ca rod al cunoaşterii). Credinţa mea este, totuşi, că cele două nu se împacă deloc... că ele sunt puse laolaltă de cei care sunt plătiţi să le promoveze şi care nu au habar nici de cultură, nici de oraş şi cu atât mai puţin de arhitectură. Aceşti indivizi lipesc afişele într-un fel de mimetism cronic în căutarea unor venituri obţinute destul de uşor. Mimetismul respectiv are la bază dorinţa aprigă de a epuiza afişele ce trebuie lipite într-un timp cât mai scurt, chiar şi cu preţul încălcării legii.

Boschetarii, Graffiti-ul, agresiunea oraşelor de către afişele stradale... oare nu-i prea mult?

Rămâne de văzut...

9 septembrie 2011

Noua (dez)ordine urbană: bande, clanuri şi găşti

Create your own banner at mybannermaker.com!

O mulţime de specialişti s-au întrebat adesea ce reprezintă ordinea sau normalitatea urbană; cum se înfăţişează ea locuitorilor câta vreme în mediul urban se petrec unele dintre cele mai ciudate, bizare şi radicale acţiuni umane. Ştirile care ne parvin prin sursele de informare clasice evocă mai degrabă evenimente nedorite, care ne duc cu gândul involuntar către o (dez)ordine urbană şi nu către normalitate. Structura urbană pare a fi atât de complexă, încât, uneori, este foarte greu să discerni ce este normal şi ce nu. Cele mai multe certuri, scandaluri, agresiuni, bătăi, furturi, crime, violuri şi alte acţiuni de genul acesta se petrec în oraşe. În acelaşi timp oraşul este casa celor mai multe subculturi sociale şi spaţiul de manifestare al găştilor, bandelor şi clanurilor.

Un caz aparte în spaţiul urban românesc îl reprezintă clanurile. Grupări infracţionale care controlează şi acţionează într-un spaţiu riguros delimitat. Conform definiţiei din dicţionarul explicativ al limbii române, clanurile sunt comunităţi formate din persoane legate prin relaţii de rudenie şi sunt caracteristice comunei primitive. Iar dacă ne raportăm la modul în care clanurile din ziua de azi se manifestă, se poate spune, probabil, că specificul primitivismului nu a dispărut încă şi acest fapt este vizibil graţie apetenţei de putere manifestată prin delimitare şi control teritorial.

Exercitarea influenţei în spaţiul controlat de clan se realizeză în special prin teroare şi manifestare brutală a forţei. Îndeletnicirile clanurilor sunt foarte numeroase şi exclusiv ilegale. O trecere succintă în revistă, scoate la iveală acţiuni precum: trafic de droguri, proxenetism, şantaj şi cămătărie, tentative de omor, taxe de protecţie, tâlhării, vătămări corporale „la comandă”, recuperarea de datorii reale sau pretinse, violare de domiciliu, port ilegal de arme etc. Clanurile sunt cele mai periculoase şi violente grupuri socio-urbane. Clanurile şi legea sunt incompatibile, iar multe dintre aceste acţiuni radicale şi, totodată, ilegale se petrec cu acordul tacit al autorităţilor.

În cazul capitalei, în ultima perioadă de timp au apărut mai multe reportaje şi anchete media care încearcă să spaţializeze modul de manifestare şi controlul teritorial al clanurilor. Conform acestora, niciun areal urban nu a scăpat necontrolat, iar harta distribuţiei infuenţei clanurilor relevă o dimensiune aparte. Fiecare sector în parte este controlat de unul sau mai multe clanuri; cu alte cuvinte, există un acord mutual între clanuri şi se cuvine a fi respectat în tocmai, altfel apar tensiuni. Şi nu de puţine ori s-a întâmplat ca membrii unor clanuri să se „ciocnească” sub privirile locuitorilor, pentru că pentru aceştia, după cum aminteam mai sus, legea nu există, şi instituţiile care se îngrijesc de respectarea ei, de asemenea. Astfel de cazuri s-au petrecut în cartierul Berceni (august, 2011) când membrii a două clanuri din zonă s-au împuşcat ca urmare a disputei pentru influenţă teritorială. Tot un caz similar s-a petrecut în anul 2007 în cartierul Militari când membrii unui clan au fost atacaţi cu arme albe şi de foc într-un restaurant. Şi zona Plumbuita din estul capitalei a fost martora unui astfel de incident în 2008. Iar cazurile menţionate se alătură multitudinii de evenimente ilegale şi nedorite, foarte multe la număr, din cartierele Ferentari şi Rahova. În plus nici zona centrală a Bucureştiului nu pare a fi atât de sigură. Piaţa Romană a fost martora unei ciocniri între clanuri în anul 2010.

Imaginea (dez)ordinii urbane este întregită de multitudinea de bande şi găşti. De pildă, cu ceva timp în urmă mulţi observatori ai fenomenului erau de acord cu ideea că bandele sau găştile reprezintă simple grupuri nestructurate de hoinari ai străzii care sunt „certaţi cu legea”. Descrierea anterioară a fost contestată de reprezentanţii Şcolii de la Chicago care, conform studiilor întreprinse, au constatat că bandele sunt grupuri structurate de tineri care aparţin clasei muncitoare şi care sunt legaţi prin loialitate, teritorialitate şi ierarhie. Iar apariţia lor reflectă întru totul dinamica socială şi căutarea identităţii urbane.

Transformările din ultimii 20 de ani au consemnat în spaţiul urban românesc enorm de multe bande, aşa-numitele bande sau găşti de cartier. Pe fondul dinamicii înregistrate de muzica Hip hop (şi nu numai) s-au înmulţit găştile „băieţilor de cartier” care trăiau „după blocurile gri” ca să citez un câtec celebru al unei formaţii autohtone mult ascultată după revoluţie. Prin urmare se simţea nevoia de revoltă... de revoltă împotriva societăţii tranziente şi din ce în ce mai sărace. Cu această ocazie, pentru cazul Bucureştiului, anumite cartiere au devenit faimoase: Pantelimon, Sălăjan şi altele. Acestea reprezentau rezervorul din care se alimentau găştile de cartier şi sursa muzicii cu mesaj de revoltă. Bătăile şi ciocnirile dintre găşti erau foarte numeroase în primii ani ai perioadei democratice. Bătăile respective aminteau de faimoasele şi mult hulitele „bubuieli” de la mijlocul secolului trecut din marile metropole americane când găştile de tineri se întălneau pe străzi special pentru a se bate.

Prin comparaţie cu clanurile, găştile sau bandele se manifestă la o scară de intensitate mult mai mică. Dar împreună influenţează foarte mult viaţa şi normalitatea urbană. Găştile, prin manifestările lor teribiliste vandalizează adesea bunurile publice. Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă manifestarea teribilistă ar trebui să observăm un caz concret. În anul 2008, două găşti rivale şi-au făcut dreptate cu pumnul – după cum se exprimă jurnaliştii de la realitatea.net – în sectorul 6. Mai mult, altercaţia dintre găşti s-a desfăşurat într-un autobuz RATB care a fost în întregime vandalizat. Câţiva dintre tineri au fost foarte grav răniţi.

Aşadar, clanurile (cele mai de temut grupări urbane) împreună cu manifestările teribiliste ale găştilor şi bandelor reprezintă probleme grave cu care se confruntă oraşele. Importanţa diminuării manifestărilor acestor grupuri rezidă din faptul că uneori sunt implicaţi contextual în ciocnirile dintre grupări şi persoane care nu au nicio legătură cu grupările respective. Foarte adesea faptele ilegale comise (taxe de protecţie, ameninţări, furturi, etc.) au repercursiuni asupra unor persoane nevinovate. Nu în ultimul rând vandalizarea bunurilor publice ridică mari semne de întrebare cu privire la existenţa acestor grupări urbane. Toate acestea laolaltă reprezintă semnele clare ale unei (dez)ordini urbane în continuă creştere.


31 august 2011

Neatenţia civică

Create your own banner at mybannermaker.com!
De foarte multe ori observ cum oamenii pe care îi intâlnesc prin oraş (în parc, în instituţii, în mijloacele de transport în comun etc.) au anumite gesturi sau atitudini care încalcă regulile nescrise sau aşa-numitul consens mutual de convieţuire socială. La fel de des – dacă nu chiar mult mai intens decât frecvenţa gesturilor şi atitudinilor sociale exagerate şi necugetate (sau poate chiar intenţionate?) pe care le întâlnesc în cotidianul urban – mă întreb ce-i determină pe aceşti oameni să-şi supradimensioneze comportamentul civic. În fond, toţi oamenii au dreptul la libertate şi, totodată, la liberă exprimare. Dar de ce să exagerezi, de ce să încerci să epatezi? Care este finalitatea acestor atitudini?

Cred că şi de data aceasta sursa comportamentului exagerat stă în legătură cu mediul urban. Întotdeauna în mediul urban au existat neadaptaţi şi inadaptabili. Au existat şi cu siguranţă vor mai exista indivizi care nu vor să adere la normele comunităţii urbane în care trăiesc. Aceştia vor să fie altfel. Desigur că cei mai mulţi dintre locuitorii oraşelor care au gesturi şi atitudini necugetate se înscriu în rândul tinerilor. Dar aceştia au, să spunem, o scuză... sunt în formare, învaţă, se educă. Învaţă să trăiască într-o societate din ce în ce mai complexă şi mai urbanizată. Numai atunci când au trecut de pragul tinereţii biologice şi continuă să aibă o conduită necorespunzătoare societăţii în care trăiesc, aceştia pot fi incluşi în cele două categorii de mai sus şi pot fi blamaţi. Dar ce ne facem când adulţii generează gesturi şi atitudini nedemne de raţionamentul unui matur? Ce putem face când, într-un context anume, un individ trecut bine de vârsta maturităţii se comportă necorespunzător şi încalcă acel consens mutual de convieţuire civică?

Erving Goffman într-o lucrare de-a sa vorbeşte despre neatenţie civică. Probabil că aceasta este şi soluţia unei convieţuiri normale. De fapt, neatenţia civică nu este altceva decât modul în care, fiecare individ recunoaşte prezenţa celorlalte persoane din jurul său, însă evită orice gest care poate fi considerat inoportun sau nepotrivit situaţiei date. Neatenţia civică în raport cu ceilalţi presupune ceva în care ne implicăm, mai mult sau mai puţin conştient şi este de o importanţă crucială în viaţa socială.

Dar, cu toate acestea, neatenţia civică are foarte mult de-a face cu educaţia şi cu mediul geografic în care indivizii se formează. Este motivul pentru care inadaptabilitatea urbană persistă în cazul unor categorii sociale. Adaptarea la mediul urban presupune un proces de „morfogeneză”, de transformare în alceva; acel altceva care să inţeleagă oraşul şi oamenii care-l locuiesc şi să-şi însuşească aceste elemente. Pentru asta este nevoie de timp.

Pentru a înţelege mai bine ce se întâmplă, ar fi mai înţelept să luăm un caz concret: Bucureşti. De câte ori nu aţi avut parte de un adevărat spectacol instant provocat de anumiţi indivizi din preajma voastră? De câte ori nu v-a fost „violată” liniştea atunci când vă întorceaţi acasă într-un mijloc de transport în comun după o zi istovitoare de lucru? Cât de des aţi trecut de pe un trotuar pe celălalt de teama cuiva care se comporta ciudat pe partea străzii pe care aţi fost nevoit să o părăsiţi?

Nu-i aşa că aceste întrebări nu vă par străine?

În Bucureştiul anilor de glorie a socialismului au fost aduşi din diferite colţuri ale ţării oameni care să lucreze pe şantierele capitalei. În mod special din mediul rural. Nou-veniţii aveau sarcina strictă de a construi. De a face Bucureştiul să prospere şi să devină cel mai mândru oraş al ţării. Să fie o adevărată capitală... pe măsura conducătorului ei de la acea vreme. Însă nimeni nu s-a gândit şi la partea socială a acestui aport masiv de noi rezidenţi. Aportul masiv de populaţie din zonele rurale a multiplicat populaţia urbei şi, totodată, a amalgamat-o. Cei care au construit „oraşul socialist” nu au apucat să-l înţeleagă pe cel dinainte... Bucureştiul istoric, oamenii lui, viaţa lui socială şi aşa mai departe. De fapt, nu au avut când să-l vadă pentru a-l înţelege. Mulţi, probabil, nu aveau nici cea mai mică idee despre istoria de peste 500 de ani a acestui oraş. Cu toate acestea, s-au trezit orăşeni, locuitori ai capitalei, deşi nu stiau cum să se comporte asemenea unui orăşean. De aici şi lipsa de comportament civic adecvat oraşului. Acesta este timpul în care s-a frânt societatea şi au apărut neadaptaţii şi inadaptabilii. Poate că unii dintre aceştia s-au intors la obârşie... habar n’am! Cert este că, repercursiunile acelui moment le vedem şi astăzi. Nu vreau să generalizez neapărat, însă urmările sunt vizibile. Câtiva au clacat în oraş şi au ajuns în rândul homleşilor despre care am discutat într-un alt articol. În concluzie, în Bucureşti nou-veniţii erau mult mai aproape şi mai des (în sens fizic, spaţial) unii de alţii: în tramvai, în parc, pe străzi etc. Cu alte cuvinte, interacţionau mai des şi trebuiau, vrând-nevrând, să socializeze.

Ruptura din sânul evoluţiei societăţii bucureştene s-a menţinut pare-se şi după revoluţie. Ba chiar s-a acutizat. Deşi după eliberarea din chingile comunismului am fi sperat să vedem o nouă societate urbană în formare, pe principii occidentale, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Occidentul, în opinia multora, este o lume civilizată... deci am fi avut ce să învăţăm. Dar greutăţile generate de lupta competenţelor au radicalizat structurile sociale pentru că locuitorii oraşelor noastre erau obişnuiţi cu locul de muncă stabil oferit de stat. Ori ei nu erau pregătiţi pentru capitalism. Practic în decurs de numai 50 de ani sistemul social a fost răsturnat de două ori, şi odată cu el, şi relaţiile dintre oameni. Geografia Bucureştiului a căpătat noi valenţe atunci când societatea şi-a modificat funcţionarea... evoluţia.

Haideţi totuşi să ne întoarcem la problematica neatenţie civice în speranţa că cele de mai sus au fost de folos pentru a înţelege de ce societatea bucureşteană este atât de amalgamată din punct de vedere civic. De ce unii oameni reacţionează şi interacţionează cu ceilalţi altfel decât ar fi normal. Pe scurt: acestora dintre noi care au astfel de deprinderi nu le pasă decât de ei înşişi, pentru că asta au înţeles ei din competiţia capitalstă şi din viaţa urbană. Iar atunci când eşti prins într-un astfel de context, nu ai decât varianta neatenţiei civice. Trebuie să observi şi să nu te holbezi insistent la cel în cauză pentru a nu da curs unei tensiuni.

Un exemplu care îmi vine acum în minte s-a petrecut într-un autobuz din cartierul bucureştean Rahova. Două dame, aparent onorabile, s-au luat la ceartă întrucât una o atinsese neintenţionat cu o sacoşă – în care erau, probabil, nişte obiecte ceva mai contondente – pe cealaltă. Politicoasă, cea care „provocase” incidentul şi-a cerut scuze, însă cea din urmă nu a acceptat condescendenţa şi a ripostat. Bineînţeles că între cele două s-a pornit o gâlceavă care s-a lăsat şi cu jignirile de rigoare. Interesant este că în toată gâlceava mahalagească damele şi-au păstrat „respectul” impus de oraş. Dama „rănită” i se adresează celeilalte stfel: „doamnă, sunteţi o mare vacă”!

Chiar dacă neatenţia civică nu este totuna cu ignorarea, este bine adesea să le combinăm pentru a nu fi angrenaţi în astfel de cotidiene urbane bucureştene. Cu cât suntem mai neatenţi din punct de vedere civic, cu atât viaţa socială din oraş se va îmbunătăţi.

26 august 2011

Graffiti sau Mâzgăliti? Radicalizarea culturii tineretului urban

Create your own banner at mybannermaker.com!

Adolescenţii şi curentul cool. Alvin Toffler avea perfectă dreptate când – în lucrarea sa fundamentală Şocul Viitorului – afirma că societatea se fisurează şi că suntem catalogaţi din ce în ce mai mult după vârstă. Urmarea acestui fapt este apariţia şi înmulţirea subculturilor. Unul dintre fenomenele noi ale culturii urbane imprimate de tinerii locuitori ai oraşelor spaţiului urban este graffiti. Acest mod urban de exprimare este specific tinerilor şi, în mod special, unei categorii anume, cea a adolescenţilor. După cum cred că v-aţi dat seama deja, în condiţiile traiului în oraş, cultura urbană este generată cu precădere de categoriile tinere şi mai puţin de către celelalte categorii de vârstă. Tinerii de până la 25 de ani în general, iar cei ce nu depăşesc 20 de ani în particular, sunt predispuşi să copieze aproape orice este la modă în Occident sau – ca să mă exprim în felul lor – cool.

Prin urmare dorinţa de epatare, de a fi cool sau tare este foarte intensă în rândul acestei categorii sociale. A te da cu skateboard-ul, cu rolele, cu bicicleta şi mai ales a face giumbuşlucuri şi „scheme” cât mai complicate şi spectaculoase cu acestea, reprezintă, alături de graffiti şi alte asemenea practici socio-urbane, elemente culturale definitorii vieţii tinerilor din oraşe. A trăi intens şi „periculos” pare a fi deviza lor. Totodată, a fi altfel, a se deosebi de ceilalţi, pare să-i încânte de-a dreptul. Se poate observa şi o tendinţă vestimentară aparte a tinerei generaţii. Tricouri şi bluze cât mai largi. Pantaloni care îţi dau senzaţia că se vor prăvăli de la înălţimea coapselor către glezne în orice clipă deoarece sunt largi şi purtaţi neglijent; pantaloni care necesită un efort în plus pentru a-i ridica în permanenţă. Pe cap se poartă nelipsita şapcă new era etc. Luate împreună, aceste forme de exprimare publică sunt definitorii adolescenţilor.

Cine sunt aceşti adolescenţi? Ei bine, pentru o bună bucată de timp (în linii mari) oamenii erau împărţiţi în copii, tineri şi adulţi. Acelaşi Toffler ne aminteşte că abia prin anii ’40 ai secolului trecut, termenul foarte vag de tineri a început să fie treptat înlocuit de mult mai restrictivul „adolescenţi”, teenager (eng.). Noţiunea făcea referire la cei care aveau vârste cuprinse între 13 şi 19 ani. Există, de pildă, şi o categorie a preadolescenţilor, adică a celor care au vârste mai mici de 13 ani. Practic deosebirile dintre tineri sunt atât de pronunţate în funcţie de vârstă, încât unii sociologi au afirmat că acestea for fi sursa unor conflicte. Mai mult decât atât, sociologul John Lofland afirmă că există chiar un ghetou al tinerilor.

Graffiti în sistemul urban bucureştean. Artă sau vandalism? Dacă ne întoarcem în urmă cu 20 de ani vom putea constata că oraşele din România nu erau atinse de acest curent cultural şi nu cred că este nevoie să amintesc de ce. Dar, cu toate acestea, curentul s-a impus foarte rapid. Prin apariţia şi evoluţia lui în oraşele României (mai cu seamă în Bucureşti), aproape că se poate rememora evoluţia acestui curent cultural urban în marile oraşe occidentale. Mai mult, fenomenul graffiti a prins foarte bine. Aproape peste tot pe unde îţi arunci privirea vei putea lua contact cu graffiti. De la locuri mai mult sau mai puţin dosite şi marginale (poduri, depouri, gări, garduri, stâlpi, trenuri, metrouri, troleibuze, autobuze, tramvaie), trecând prin scări de blocuri şi blocuri în ansamblu sau mari monumente istorice şi de arhitecturi ori instituţii, nimic nu a scăpat de mâna abilă şi agilă a „artiştilor străzii”. Totul este înviorat, totul este cozmetizat şi arată... cool. Este, probabil, printre puţinele fenomene urbane pe care autorităţile nu le pot controla. Ştergerea unui desen de pe o clădire presupune apariţia lui, ori a altuia, într-o altă parte de oraş şi tot aşa. Unde mai pui că necesarul financiar pentru astfel de acţiuni este foarte mare.

Rămâne totuşi dilema: curentul graffiti este artă sau vandalism (?) după cum se întreba Sandrine Pereira. Există un ghetou al adolescenţilor în Bucureşti? Subcultura graffitiului a apărut pe firul adolescenţilor cool? Realitatea bucureşteană susţine mai degrabă ultima variantă a dilemei. Atâta timp cât mâzgălelile cu vopsea din spray acoperă aproape orice din oraş. Situaţia devine foarte serioasă – şi în acelaşi timp enervată – când, spre exemplu, pe zidurile proaspăt renovate ale clădirilor monument istoric apare un graffiti neinteligibil. De fapt apare un mâzgăliti; adică nişte „hieroglife” pe un zid şi nimic mai mult. Şi ca un făcut, acolo unde apare un mâzgăliti al unui graffer se soi, se mai îngrămădesc ulterior şi altele. Acest mod de exprimare urbană reprezintă de fapt vandalism şi nu artă. În urmă cu aproape un an, soclul statuii lui Carol I din Piaţa Revoluţiei a fost „înfrumuseţat” cu graffiti. Vandalism? La fel s-a întâmplat şi cu Opera Română şi cu multe alte instituţii şi clădiri monument. De blocuri ce să mai vorbin. Mă uitam zilele trecute în plimbările mele prin oraş la moştenirea socialistă. Aproape niciun bloc nu scăpase nemâzgălit, pardon negraffitit. Tot spaţiul de la parter al blocurilor de pe Şoseaua Panduri era acoperit cu tot soiul de graffiti, iar cazul străzii Panduri nu este singular. Prin urmare întreb din nou, vandalism?

Atunci unde este arta? Arta înseamnă ceva frumos, ceva care să placă, nu? Arta înseamnă întradevăr cultură. Iar pentru ca graffitiul să fie cultură, el rebuie să se desfăşoare în locuri şi spaţii urbane special amenajate unde se pot admira în voie. În locurile publice puse la dispoziţie pentru creativitate grafică totul este legal, iar cadrul poate stimula imaginaţia grafferului. Totul poate astfel deveni artă. Dar cum mulţi grafferi bucureşteni nu ştiu decât să-şi scrie numele pe tot ce întălnesc, locurile special amenajate (dacă ar exista) ar rămâne pustii sau cel puţin cvasipustii pentru că puţini sunt cei care chiar se pricep... puţini sunt cool întradevăr.

Atunci care este explicaţia omniprezentelor mâzgălituri grafice urbane? Recunosc că mi-a fost foarte greu să îmi dau seama ce anume determină abundenţa de mâzgălituri pe zidurile oraşului. Pentru a afla răspunsul m-am documentat. Şi iată ce am descoperit: pe lângă faptul că acestă subcultură urbană a apărut odată cu muzica Rap şi Hip hop, aceasta a antrenat o serie de găşti care îşi disputau supremaţia în diferite colţuri urbane. Iar pentru a-şi marca teritoriul, găştile aveau nevoie de nişte simboluri sau „blazoane” care să-i reprezinte. Aveau nevoie de un TAG (semnătură stilizată). Astfel a apărut graffitiul. În acelaşi timp s-au înmulţit TAG-urile neasociate unei găşti. Iar ceea ce este şi mai important, faptul că graffitiul „creşte” adrenalina în sensul că, cu cât este mai ilegal (dacă îmi este îngăduit să mă exprim aşa), cu atât este mai tare, mai cool. Lupta dintre găşti dă amploare fenomenului şi sporeşte mâzgălitul.

Vreau să vă spun că există o adevărată terminologie generată de graffiti: piece, burner, buffing, toy etc. Nu am să le definesc pentru că nu acesta este scopul aricolului, ci am vrut pur şi simplu să arăt cât de dinamic şi activ este acesta. Mai important mi se pare însă alt aspect: cum de apar îngrămădeli de scrisuri în acelaşi loc? Lupta dintre găşti şi grafferi a dat naştere abundenţei de mâzgăleli. A tăia sau a scrie peste TAG-ul/semnătura cuiva reprezintă o insultă gravă adusă persoanei sau găştii. De aici şi multitudinea de „hieroglife”. Si cum din ce în ce mai mulţi tineri vor să fie cool, subcultura graffitiului se radicalizează, pentru că este ruşinos să fii considerat un toy (un graffer fără experienţă sau fără talent). În acest mod radicalizarea culturii adolescenţilor generează în spaţiul bucureştean, nu graffiti ci mâzgăliti. Totodată ghetoul tinerilor se conturează pe fondul acestor subculturi urbane.

Trebuie să dăm şi Cezarului ce-i al Cezarului. Desigur că nu toate desenele stradale se înscriu în categoria mâzgălitiului. Unele sunt de-a dreptul impresionante şi nu trebuie să nominalizez eu acum una anume. Foarte multe imagini cu graffitiuri reuşite sunt disponibile pe Internet. Şi în Bucureşti există graffitiuri extraordinare însă vă las pe voi să le descoperiţi, pe de o parte pentru a explora oraşul, iar pe de altă parte pentru a vedea graffitiurile frumoase şi multitudinea de mâzgălitiuri.

22 august 2011

Reconsiderarea spaţiului urban: concentrarea activităţilor comerciale

Create your own banner at mybannermaker.com!

Din punct de vedere geografic spaţiul este un „corpus” de manifestare a celor mai multe procese specifice. De aceea „spaţiul virtual”, care este în plină ascensiune în această eră a INTERNETULUI, impune bariere în analiza geografică a spaţiului. Prin urmare, multe activităţi umane (comunicare, interacţiune, socializare etc.) suferă modificări, se despaţializează şi se transferă din mediul fizic în cel virtual. Societatea în ansamblu suferă modificări funcţionale, iar relaţia ei cu spaţiul fizic, de asemenea. Cu toate acestea, spaţiul este reconsiderat într-o anumită direcţie, iar aceasta este aceea a concentrării activităţilor comerciale. Mai exact, a activităţilor comerciale urbane.

Spaţiile urbane au suferit foarte multe modificări de-a lungul timpului. S-au metamorfozat de nenumărate ori. Legăturile dintre societate şi teritoriu au fost permanent îngemănate în spaţiul urban. Activităţile obligatorii sau necesare, cele opţionale şi cele de relaxare în aer liber se petreceau în acelaşi cadru fizic: oraşul. Acţiunile umane erau specifice vieţii între clădiri după cum bine observa în urmă cu peste 30 de ani arhitectul danez Jan Gehl. Cu toate acestea, oraşul modern şi postmodern răstoarnă întrucâtva această ordine devenită oarecum „tradiţie”. Pe lângă relaţiile interumane directe – consumate în spaţiu urban fizic –, apar relaţiile sociale indirecte – dezvoltate şi consumate în spaţiul virtual. Prin urmare contactul social direct are de suferit, iar viaţa între clădiri deopotrivă. Spaţiul geografic are în acest caz o importanţă mult diminuată.

Pentru a înţelege mai bine ce se petrece în oraşul prezentului, ar trebui să punem întrebările corecte într-un mod concret. Anume: ce reprezintă o clădire pentru locuitorii oraşului? Ce importanţă are cartierul pentru locuitorii săi? Sau, care sunt arealele urbane în care indivizii interacţionează cel mai des, cel mai intens? Dacă sunt locuitor al oraşului, de unde mă pot aproviziona cel mai bine, de unde să îmi fac cumpărăturile? Şi aşa mai departe.

Înainte de 1950 răspunsurile erau destul de facile pentru orice individ. Unele dintre ele mai sunt şi acum. De pildă, o clădire poate reprezenta locuinţa, blocul în care se află apartamentul de rezidenţă, o clădire de birouri, restaurantul la care mănânc în mod regulat, PUB-ul în care mă mai întâlnesc cu amicii, o gară, un monument istoric, , un…, un…, un…. Cartierul este perceput cel mai adesea ca spaţiul proxim rezidenţei şi arealul în care locuitorii acestuia îşi petrec cea mai mare parte a timpului; uneori este un mediu fizic încărcat de simboluri şi repere.

Răspunsurile pentru ultimele două întrebări se complică puţin. În cazul acestora, răspunsul trebuie să se bazeze pe evaluarea realităţilor prezente şi pe compararea acestora cu cele din trecut. Unele spaţii urbane au şi acum importanţă sporită în ceea ce priveşte socializarea: parcul, clubul, PUB-ul, cafeneaua, şcoala etc. Altele însă sunt de dată recentă: spaţiul virtual sau INTERNETUL. În plus (şi cu aceasta mă apropii de subiectul principal al articolului), răspunsul la ultima întrebare mi se pare foarte interesant şi în acelaşi timp paradoxal. De unde să cumpăr ceea ce îmi trebuie? Păi, rămânând tot „în spaţiul virtual” aş răspunde o să îmi cumpăr cele necesare prin e-commerce. Fenomenul a luat mare amploare în ultimii zece ani chiar şi în România. Dar oare pot să îmi realizez cumpărăturile în integralitate de pe Internet? Pot găsi eu tot ce am nevoie în mediul online? Dispun online de aceeaşi ofertă de produse la preţuri acceptabile. Cât timp se „cheltuie” prin astfel de proceduri de cumpărare? Iată doar câteva probleme care nasc întrebări în privinţa e-commerce-ului. Unde mai pui că nu toţi locuitorii oraşului au acces la Internet şi nu ştiu cum să opereze în mediul online.

Dacă varianta de mai sus nu este tocmai optimă, atunci cumpărăturile se vor face în mod disparat din mai multe locuri. Dacă se doreşte cumpărarea unor legumelor şi fructe, atunci se va proceda la mergerea la piaţă. În cazul cumpărării de haine, locuitorii se vor deplasa la magazinele specializate în acest sens. Mobilierul şi celelalte produse pentru gospodărie vor fi procurate de la magazinele dedicate construirii şi accesorizării locuinţelor din imediata vecinătate. Toată paleta de produse necesare traiului se va procura astfel de la magazinele specializate din proximitatea locuinţei. Dar actul cumpărării într-un astfel de scenariu (care nu este nici pe departe unul pur teoretic/ipotetic) devine o corvoadă. Locuitorii trebuie să realizeze mai multe drumuri, să viziteze mai multe magazine să pierdă mult, enorm de mult timp. Şi cum în oraşele prezentului timpul este foarte preţios, probabil că nici această variantă nu este tocmai cea optimă.

Atunci ce-i de făcut? Şi vocile capitalismului urban descătuşat s-au auzit deodată: supermagazine concentrate în micro-spaţii. Aceasta este varianta optimă. Concentrarea activităţilor comerciale şi economisirea timpului, concomitent cu sporirea profiturilor (atât ale locuitorilor, cât şi ale antreprenorilor). Locuitorii oraşelor sunt mulţumiţi că pot găsi tot ceea ce le trebuie într-un singur loc. Varietatea şi diversitatea produselor moderează preţurile şi fac atractive bunurile. În plus, comparativ cu cea de-a doua variantă expusă anterior, deplasările către aceste spaţii sunt considerabil diminuate; astfel se câştigă mult prea preţiosul timp. Timp care în era vitezei contează din ce în ce mai mult. Orele petrecute la locul de muncă acaparează o mare parte din timpul oamenilor. De aici şi lipsa de timp liber pentru activităţi plăcute, de recreere, de evadare în acţiuni care să facă plăcere indivizilor.

Supermagazinele sunt concepute astfel încât să elimine şi cele mai mici neplăceri aduse de procesul cumpărării. Sunt dotate pe lângă produsele destinate vânzării cu restaurante, cafenele, locuri de joacă pentru copii, spaţii de relaxare pentru adulţi, parcări moderne, locuri speciale pentru fumat, sisteme de transport gratuit pentru clienţi, autovehicule pentru transportul mărfii la domiciliul cumpărătorilor etc. Altfel spus, cumpărarea din aceste spaţii devine relaxantă. Cumpărarea poate reprezenta chiar o activitate de petrecere a timpului liber sau o activitate pe care să o practici în timpul liber.

Concentrarea supermagazinelor în anumite puncte de la periferia oraşelor reprezintă din punct de vedere socio-urban o reconsiderare a spaţiului urban. Concentrarea activităţilor comerciale în anumite zone periferice poate fi privită şi din perspectiva segregării: separarea activităţilor comerciale de alte activităţi întâlnite în oraşe. În Bucureşti, platforme comerciale mari apar în spaţiile periferice precum: Platforma Feeria sau Băneasa Shopping City (în nord), Militari Shopping Center (în Vest), Platforma Berceni (în Sud), Parcul Comercial Esplanada Pantelimon (în est) etc. Centrele comerciale respective înglobează foarte multe magazine şi mai ales produse. De exemplu, în cuprinsul platformei comerciale Băneasa Shoping City se întâlnesc: Metro, galeria comercială Feeria, Carrefour, Bricostore, Mobexpert, Ikea, Auto Exhibition Centre şi centrul comercial Băneasa Shopping City. Acestea toate la un loc alcătuiesc cea mai mare zonă comercială din Europa Centrală şi de Est. În acelaşi spirit, Parcul Comercial Esplanada Pantelimon înglobează câteva supermagazine cum ar fi: Cora, Bricostore şi Mobexpert. Deservind cartierul Berceni, platforma comercială omonimă se face cunoscută locuitorilor prin magazinele Carrefour, Selgros, Hornbach, Decathlon etc. Şi în vestul capitalei, în vecinătatea autostrăzii Bucureşti-Piteşti, se dezvoltă magazinele Auchan, Praktiker, Jysk, Decathlon, Domo, Media Galaxy şi multe altele, care compun platforma comercială Militari Shopping Center.

Mai există şi alte platforme comerciale în Bucureşti pe lângă cele exemplificate dar de mai mici dimensiuni. Totalul cazurilor de acest gen întăreşte premisa de la care s-a pornit şi anume aceea a polarizării activităţilor comerciale în diferite puncte din periferie sau din interiorul oraşului. Astfel se reconsideră spaţiul şi se separă activităţile.

Spor la cumpărături, relaxare şi economisit de timp!